Graszoden afhaaladres: Westelaarsestraat 8, Heerle, 4726TE

Westelaarsestraat 8, Heerle, 4726TE

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden “Uniekgraszoden”

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De consument:
De wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

De verkoper:
De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, hierna:
Uniek Graszodenkwekerij.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Uniekgraszoden en de consument.

De consumentenkoop:
De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper en de consument.

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling en overeenkomst tussen Uniekgraszoden en de consument.
2.2 Bij het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Uniekgraszoden, voor de uitvoering waarvan tussenpersonen en of derden dienen te worden betrokken.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 De naam Uniekgraszoden is een handelsnaam die valt onder Uniek Graszodenkwekerij te Heerle. In de Leveringsvoorwaarden wordt dan ook gesproken over Uniek Graszodenkwekerij.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Uniekgraszoden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook art. 5.5.
3.2 Uniekgraszoden kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Uniekgraszoden niet tot levering van deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.4 De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Uniekgraszoden. Indien Uniekgraszoden de bestelling niet accepteert zal dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar worden gemaakt aan de consument. Indien een bestelling niet binnen 14 dagen betaald is (in geval van vooruitbetaling) vervalt de aanbieding. De op de internetpagina vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties
4.1 De afbeeldingen, tekeningen, kleuren van aangeboden producten en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 – Betalingen en Levering
5.1 Uniekgraszoden behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5.2 Indien Uniekgraszoden gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan Uniekgraszoden ter beschikking heeft gesteld.
5.3 De termijn voor levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Er dient conform de wet kopen op afstand vermeld te worden dat de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Als de levertijd niet haalbaar is wordt door Uniekgraszoden de consument tijdig hiervan op de hoogte gestelt en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen.
Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
5.4 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Levering geschiedt na ontvangst van de betaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Uniekgraszoden.
5.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Uniekgraszoden.
5.6 Aan een verlate levering, door welke oorzaak dan ook, kan door de wederpartij geen enkel recht worden ontleend Uniekgraszoden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten van de wederpartij, die hieruit voortvloeien.
5.7 Producten die besteld zijn worden als één order uitgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Indien niet in één keer kan worden geleverd omdat bepaalde producten nog niet gerooid mogen worden, of nog niet leverbaar zijn, wordt vooraf door Uniekgraszoden contact opgenomen voor een eventuele deellevering of een andere leverdatum.
5.8 Overmacht, ontstaan door teeltmislukking, beperkte beschikbaarheid ontslaat Uniekgraszoden van leveringsplicht.
5.9 Producten worden bezorgd door Uniekgraszoden met eigen vervoer of door derden. Op de Waddeneilanden wordt niet bezorgd.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud
6.1 Uniekgraszoden blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
6.2. Indien de wederpartij in gebreke is, is Uniekgraszoden gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen, van de plaats waar zij zich bevinden.
Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

6.3 Indien, door Uniekgraszoden aangeven, de betaling achteraf kan geschieden geldt een betalingstermijn van uiterlijk 14 dagen na levering van de producten.

6.4 Indien de graszoden niet worden afgenomen (afhaling en bezorging) komen de kosten voor het ophalen en graszoden (berekend op basis van de benodigde palletplaatsen) voor rekening van de koper.

Artikel 7 – Wijzigen en annuleren
7.1 De consument heeft het recht om zijn bestelling binnen 1 werkdag na bevestiging te wijzigen of te annuleren.
7.2 De ontstane kosten door het wijzigen of annuleren van een bestelling, kunnen door Uniekgraszoden worden verhaald op de consument.
7.3 Door de snelle handelingssnelheid in het verzendproces kunnen door de consument geen rechten aan voorgaand artikel ontleend worden.

Artikel 8 – Garantie
8.1 Alle Producten worden geleverd in een hoge kwaliteit. Uniekgraszoden geeft geen garantie op hergroei van geleverde producten omdat ter plekke niet door ons kan worden beoordeeld of de producten op een correctie wijze zijn verzorgd en of deze de juiste grondsoort en/of standplaats hebben.
Wij waarderen het als klanten bij enige twijfel over product of verzorging direct contact opnemen met onze deskundige medewerkers.
Vaak kan al in een vroeg stadium problemen worden bijgestuurd, waardoor latere problemen kunnen worden beperkt.
8.2 Garantie op producten kan worden afgegeven mits hierover schriftelijk afspraken zijn gemaakt met Uniekgraszoden zodat wij zeker weten dat bepaalde overeengekomen zaken worden nageleefd.

Artikel 9 – Retouren
9.1 De consument heeft het recht van retour binnen 7 werkdagen na levering van het product ( behalve Graszoden ). Zonder opgave van reden kan de consument een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug word betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de consument.
Wat zijn de voorwaarden voor het recht van retour.
Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in
de originele verpakking retour gestuurd worden.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die:
• tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
• duidelijk persoonlijk van aard zijn;
• door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
• snel kunnen bederven of verouderen;
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de producten van Pokon.
Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
9.2 Door de beperkte houdbaarheid vallen graszoden niet onder dit recht.
9.3 Doordat het gebruik oncontroleerbaar is vallen bemeste tuinaarde en potgrond niet onder dit recht.

Artikel 10 – Reclames en aansprakelijkheid
10.1 De consument is gehouden te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient de consument dit binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Uniekgraszoden mede te delen.
10.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Uniekgraszoden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel het productbedrag daarvan te restitueren.
10.3 De consument heeft het recht om in geval van artikel 9.1, het product binnen 1 werkdag na aflevering aan Uniekgraszoden te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na schriftelijke mededeling hiervan en indien de verpakking onbeschadigd is. Tevens geldt dat de kosten voor retourzending voor rekening van de consument zijn (zie artikel 9).
10.4 De consument heeft het recht op de zichttermijn van 1 werkdag na ontvangst van het product. Binnen deze termijn mag de consument zonder opgaaf van redenen het afgeleverde product retourneren, waarbij de portokosten voor het terugsturen voor rekening consument zijn. Uniekgraszoden zal in een dergelijk geval verplicht zijn het aankoopbedrag binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst terug te storten op de rekening van de consument. De zichttermijn geldt niet voor producten welke speciaal (op bestelling) zijn gemaakt of zijn samengesteld.

Artikel 11 – Risico-overgang
11.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze aan de koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding
12.1 Uniekgraszoden is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uniekgraszoden op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien Uniekgraszoden de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
12.3 Uniekgraszoden behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Vrijwaringen
13.1 De consument vrijwaart Uniekgraszoden voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Uniekgraszoden zich de rechten en bevoegdheden voor die Uniekgraszoden toekomen op grond van de Auteurswet.
14.2 Uniekgraszoden behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 – Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uniekgraszoden het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uniekgraszoden haar verbintenis had moeten nakomen.
15.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 – Geschillen
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.